Koi Pond 0809162158c

Koi release at the Idaho Botanical Garden.