Koi Pond 0809162158a

Koi being transferred to their new home at the Idaho Botanical Garden.